2020

Könyvek, szerkesztések

A gyermek szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2020. 292 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 51–52.) ISBN 978-615-5597-15-2

Hálózatkutatás. Hálózatok a nyelvben. Szerk.: Balázs Géza–Imrényi András–Simon Gábor. MSZT, Budapest, 2020. (Magyar szemiotikai tanulmányok 49-50.) 370 old. ISBN 978-615-5597-14-5

Pálinka-kislexikon. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2020. 159 old. ISBN 978 615 5862 54 0

Pálinkás szavak szótára A–Zs. Inter–IKU, Budapest, 2020. 92 old. (IKU-Tár 10.) ISBN 978-615-00-8581-4

Nyelvszokások. A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések. Inter-IKU, Budapest, 2020. 276 old. IKU-monográfiák, 4. ISBN 978-615-00-7968-4

Magyaróra. Retorika minden tárgyban. II/1–2. 2020. április (felelős szerkesztő). ISSN 2676-976x

Magyaróra. Késő modern. II/3–4. 2020. november (felelős szerkesztő)

Nyelvünk és Kultúránk 2019/1-4. XLIX. 196–199. szám. (2020. április) (Főszerk.: Balázs Géza, Pomogáts Béla, szerk.: Blankó Miklós). ISSN 0133-2066

Népi ételreceptek. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Szerk.: Balázs Géza – Barta Éva – Minya Károly. Anyanyelvápolók Szövetsége–Iner Kft., Budapest, 2020. 228 old. ISBN 978-615-5556-20-3 

AUCP/Acta Universitatis Christianae Partiensis. Studia culturale.  A Partiumi Keresztény Egyetem (1660/1990-) tudományos folyóirata. Megjelenik évente két alkalommal magyar-román-angol-német nyelven (Szerk.: Balázs Géza). Partium Kiadó, Nagyvárad. ISSN/ISSN-L  2668-3067

AUCP 2020/1. (Széchenyi-szám) (116 oldal) https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2020/1

AUCP 2020/2. (164 oldal) https://kiado.partium.Fro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2020/2ú

Tanulmányok

A hagyományon: a mítoszi küszöbön, az anyanyelvi időzónán túl. Napút 2020/10. 3–8. ISSN 1419-4082

Az interkulturális kommunikáció antropológiai meghatározottsága. Gondolatok egy európai kulturális-kommunikációs stratégiához. 103–111. In: Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 90. születésnapjára. Főszerk.: Zékány Krisztina. Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Filológiai Tanszék, 2020. ISBN 978-617-7796-18-2

Biomorfizmus (a természeti jelenségek és állatvilág humanizálása) Karácsony Benő Napos oldal című regényében. 249–262. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális. Szerk.: Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020.

Temesi Ferenc: Az utca legjobb kocsmája. Kortárs, 2020/12. 88–90. ISSN 0023-415x

Közös forrás: művészet és nyelv. 33-39. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophia Tomus XXIV. Fasc. 1. (2020) HU-ISSN 1219-5448

Trianon: nyelvi korszakhatár. Magyar Művészet, 2020/3. VIII/3. 39–43. ISSN 2064-3799

A velünk élő Bánk bán. Nemzeti. (A Nemzeti Színház magazinja.) 2020. október-november, VIII/2. 22.

Hajnóczy Péter kisprózája. Magyaróra II/3-4. (2020. november) 227–233. ISBN 2676-976x

Hogyan lehet ezt a nyarat elmondani? Fekete István: Tüskevár. Magyaróra II/3-4. (2020. november) 262–267.

A legnagyobb költő a legnagyobb magyarrról. Arany János: Széchenyi emlékezete. AUCP 2020/1. 7–29. SSN/ISSN-L 2668-3067

Biomorphism (humanization of natural phenomena and animals) in the novel Napos oldal (‘Sunny Side’) by Benő Karácsony. AUCP, 2020/2. 47–63. ISSN/ISSN-L 2668-3067

95 éves Dánielisz Endre, Nagyszalonta művelődéstörténésze. Várad XIX/5. (2020) 80–83. ISSN 1583-0616

Dánielisz Endre, Nagyszalonta művelődéstörténésze. AUCP, 2020/2. 145–149. ISSN/ISSN-L 2668-3067

Nagyszalonta nyelvművelője: Dánielisz Endre. Magyar Nyelvőr, 144/3. (2020/3.) 360–2. ISSN 0025-0236 web: 1585-4515

Nyitott tenyér, a lelkek összekapcsolódása: a retorika birodalma. Chaim Perelman: A retorika birodalma. Retorika és érelés. (Ism.) Magyar Nyelvőr, 144/3. (2020/3) 374–377. ISSN 0025-0236 web: 1585-4515

Angyalok a magyar nyelvben. Népi angyaltan. Vigilia, 2020/10.  (85. évf. október) 783–786. ISSN 0042-6024

A koronavírusról szóló beszéd (nyelv és folklór) 229–240. In: Kovács László szerk.: Globális kihívás – lokális válaszok. A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. Savaria University Press, Szombathely, 2020. ISBN 978-615-5753-50-3 ISSN 2631-133X. https://www.researchgate.net/publication/344310887_globalis_lokalis_20200919

Gyermekmondókák – miniverzum. A Bihari gyermekmondókák bemutatása és vallatása. 53–66. In: A gyermek szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2020. 292 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 51–52.) ISBN 978-615-5597-15-2

A lelkek összekapcsolódása – Bevezető a BOM 2017-2020. évfolyamának XV. Esszencia-kötetéhez 7–9; A kör bezárul 187–188. In: Egri Dorottya–Horváth Éva–Mayer Péter szerk.: Kör. A Bolyai Műhely Alapítvány, 2020. ISBN 978-615-80316-8-4 ISSN 1788-2818

A kör mint élet- és térszervező alakzat. 109–120. In: Egri Dorottya–Horváth Éva–Mayer Péter szerk.: Kör. A Bolyai Műhely Alapítvány, 2020. ISBN 978-615-80316-8-4 ISSN 1788-2818

A magyar nyelv belső és külső veszélyeztetettsége. 21–28. In: Pusztay János szerk.: Veszélyeztetett-e a magyar nyelv? Anyanyelvápolók Szövetsége, Széphalom–Budapest, 2020. ISBN 978-615-5735-14-1

Testeden a jel. A tetoválás aranykorszakai. Múlt-Kor, 2020. ősz, 82–89. ISSN2061-3563

Szimmetria a művészetben és a nyelvben. 7–30. In: Hálózatkutatás. Hálózatok a nyelvben. Szerk.: Balázs Géza–Imrényi András–Simon Gábor. MSZT, Budapest, 2020. (Magyar szemiotikai tanulmányok 49-50.) 370 old. ISBN 978-615-5597-14-5

A Bihari gyermekmondókák vallatása. Magyar Nyelvőr, 144. évf. 2. szám 201–226. ISSN 0025-0236 web: 1585-4515

Maradj otthon! Pestisről, koleráról, koronavírusról szóló beszéd. Országút I. évf. 12. szám 22–25. ISSN 2677-0148

Az egyidejűség médiakorszaka. Az idő a kultúrában. MeDok 2020/2. XV/. 101-112.  ISSN 1842-2498 online: ISSN2601-503x

Sokarcú India. Hindu istenszobor a mecset falában. Élet és Tudomány 2020/24. (címlap), 2020/25. 774–777. ISSN 0013*6077, (online) 1418-1665

Türelmes tárgyilagosság. Pomogáts Béla életinterjúja és Cseke Péter Pomogáts-kismonográfiája. Korunk III. folyam, XXXI/6. (2020. június) 114-117.

Pácin nyelvjárása. 391–406. In: Pácin. Fejezetek a község múltjából. Szerk.: Viga Gyula. Pácin Község Önkormányzata, Pácin, 2020. ISBN 978-615-00-8112-0

Arany János szókincse, költői szótára. Széphalom 28. kötet (A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve). 167–172. Szerk.: Nyiri Péter. ISSN 0237-6237 (megjelent: 2020.)

Kazinczy „szellemében”. 33-35. In: Bástya és hajlék. 10 éves A Magyar Nyelv Múzeuma. Szerk.: Nyiri Péter.  Múzsák Kertje, 5. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. ISSN 2063-9392

Kuruc dalok – egy korai szövegkritikai vizsgálat. Napút, 2020/3. 104–109. ISSN 1419-4082

Kitágult világ Nagyrákoson. 6. művelődésszemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére. Vasi Szemle 2019/3. 259-261. (Megjelenés: 2020.05.) ISSN 0505-0332

Hibriditás: kulturális sokk. A techno- és interkulturális világ feszültségekkel teli jelenségei, és ezek kezelésének lehetséges módjai. Vasi Szemle 2019/3. 262–268. ISSN 0505-0332

Szükséges-e magyar nyelvű magyar tudomány? Magyar Orvosi Nyelv, XIX/2. (2019. december) 104–106. (Megjelenés: 2020.)

Keszler Borbála 80 éves. Magyar Nyelv, 2020/1. 123–127. ISSN 0025-0228

A retorika elméletéhez, tanításához, módszertanához. Egy egyetemi előadás-sorozat szüzséje. Magyaróra, II/1-2. (2020. április) 15–19. ISSN 2676-976X

Csak kérdések vannak. A titokzatos Húsvét-sziget. Múlt-Kor, 2020. tavasz: 104–109.  ISSN 2061-3563

Miklóssy Endre / Várkonyi Nándor-olvasókönyv. Kortárs 2020/4. 83–86. ISSN 0023-415x

Nagy András: Ember tervez… – Művészeti írások. Kortárs 2020/03. 85–88. ISSN 0023-415x

A megelevenítés mint jelentésbővítés antropológiája. 22-30. In: Nyomárkay István–Nagy Sándor István szerk.: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2020. ISBN 978-963-508-924-6

Miként vallanak a Dante-fordítások a hungaropesszimizmusról? A magyarok pesszimizmusa. Valóság, LXIII/2. 2020/2. 13–22. ISSN 0324-7228

Jámborné Balog Tünde: Különös tartomány (Széphalom Könyvműhely, 2019). Kortárs, 2020/01. 87–89. ISSN 0023-415x

Hová lett az idő? (Arckép) Keresztény Élet, 2020. febr. 2. 10. ISSN 1217-6524

A manipuláció titkai: küszöb alatt vagy mellékúton. 13-22. In: H. Varga Gyula szerk.: A befolyásolás formái a médiában. Szándék, forma és tartalom. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2020. ISBN 978-963-534-030-9

Cikkek

Magyar Krónika ISSN 2064-7409

Az anyanyelv a bölcsőtől a koporsóig (27–34.)

27. Fény, élmény, látvány. 2020/1. 60–61.

28. Az év szavai, 2019. 2020/2. 74–75.

29. Az ikes példa. 2020/3. 60-61.

30. Pannonok, hunok, avarok, magyarok, megyerek. 2020/4. 58–59.

31. A magyar nyelv ősisége. 2020/5. 74–75.

32. Mennyiben vagyunk finnugorok és mennyiben mások? 2020/6. 76-77.

33. Trianon és a magyar nyelv. 2020/7. 70-71.

34. Karanténnyelv. 2020/8. (75. szám): 66-67.

(A sorozat vége.)

Országút ISSN 2677-0148

Maradj otthon! Pestisről, koleráról, koronavírusról szóló beszéd.  2020. július 23. https://orszagut.com/nyomtatott_cikk/maradj-otthon

Mire jók az írói szótárak? Szótári kalandozások (1.) 2020. augusztus 6. https://orszagut.com/cikk/mire-jok-az-iroi-szotarak

A magyarázatos Toldi. Szótári kalandozások (2.) 2020. augusztus 26. https://orszagut.com/cikk/a-magyarazatos-toldi

A Toldi- és a Bánk bán-szótár (3.) https://orszagut.com/cikk/a-toldi-es-a-bank-ban-szotar

Arany-szótár (4). 2020. december 5. https://orszagut.com/cikk/arany-szotar

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Beszélni sok ezer év magyarjaival. 2020. jan. 11. 15.

Itt ragadt megszólítások. 2020. febr. 1. 15.

Bocsánatot kérek! 2020. febr. 22. 15.

Forradalmi szavak. 2020. márc. 14. 15.

A Maradj otthon! ezer árnyalata. 2020. ápr. 4. 15.

Tisztelt Szépkorú! 2020. ápr. 24. 15.  https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/tisztelt-szepkoru-8062835/

Nem engedünk ötvenhatból. 2020. május 15. 15.

Vízmosta emberek. 2020. jún. 5. 15.

Székely szavak. 2020. jún. 26. 15.

Barátfüle, nudli. 2020. júl. 18. 15.

Katolikus atyanyelv. 2020. aug. 8. 15.

Visszautasítom. 2020. aug. 29. 15.

Levél a rendszergazdától. 2020. szept. 19. 11.

Varázslók és papagájok. 2020. okt. 10. 15.

Magas fecsegés. 2020. okt. 31. 15.

Hipokrata? 2020. dec. 12. 15.

Édes Anyanyelvünk ISSN 0139-0457

Rákosmező, a magyar államiság jelképe. 2020/5. 3.

Öröklött struktúráink (1.) 2020/5. 5.

„A fiaim megígérték…” Zágorec-Csuka Juditot kérdezi Balázs Géza. 2020/5. 11.

A Tüskevár időszerűsége. (Fekete István születésének 170., halálának 50. évfordulójára.) 2020/5. 17.

Egymásban fekszik, ami széttart…  Nyelvfilozófiai gondolatok a jelentések polaritásáról. 2020/4. 5.

Kilépés a nyelvterület medencéjéből. Jankovics Marcellt kérdezi Balázs Géza. 2020/4. 9.

A külföldi magyar tanszékek küldetéséről. Sárközy Péter egyetemi tanárt kérdezi Balázs Géza. 2020/4. 10.

A gyógyító ima – bevezetés a nyelvterápiához. 2020/4. 19.

„Amint lankadni kezdesz, kezdesz romlani”. Dr. Gaál Csaba sebész válaszol Balázs Géza kérdéseire. 2020/3. 10.

Nagy család a hallgatók és tanárok kárpátaljai közössége. Lizanec Péter professzor válaszol Balázs Géza és Nagy Natália kérdéseire. 2020/3. 13.

Koronavírus-folklór. 2020/3. 5.

A magyar nyelv több részre szakítása I. Édes Anyanyelvünk, 2020/2. 3; II. Édes Anyanyelvünk, 2020/3. 3.

A Szent László-mondakör nyomában: fejbenézés, kurkászás. Jánó Mihály művészettörténészt kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2020/2. 10.

„agyagedénybe zárt Isten-sugár az ember”. Keller Pétert, Gárdonyi dédunokáját kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2020/2. 12.

Szimmetria és nyelv (2) 2020/1. 5

Az anyanyelvi mozgalom erőforrás – nem vagy egyedül. Születésnapi beszélgetés a 90 esztendős Kováts Dániellel. 2020/1. 13.

Szép magyar vers. Székely János: Hiánytalan. 2020/1. 15.

A magyar nyelvhasználat kutatása, oktatása Kárpátalján. (Beszélgetés Nagy Natáliával.) 2020/1. 23.

Hajónapló (hajonaplo.ma) ISSN 1587-3870

Lármafa. Riadó: üzenet a múltból. https://hajonaplo.ma/eletmod/riado-uzenet-a-multbol.html  (2020. május 20.)

Karant-én, karan-te. https://hajonaplo.ma/eletmod/karant-en-karant-te.html (2020. május 23.)

Nyelvi viccek – így nevetünk a járványon. https://hajonaplo.ma/eletmod/nyelvi-viccek-igy-nevetunk-a-jarvanyon.html (2020. jún. 15.)

Fakép nincs, képesfa van. https://hajonaplo.ma/eletmod/fakep-nincs-kepesfa-van.html (2020. jún. 19.)

A nyelvi humor 50 árnyalata. https://hajonaplo.ma/irodalom/a-nyelvi-humor-50-arnyalata.html (2020. jún. 22.)

Terítéken a méhecskék. https://hajonaplo.ma/irodalom/teriteken-a-mehecskek.html (2020. jún. 24.)

Ilyen az igazi karrier. https://hajonaplo.ma/irodalom/ilyen-az-igazi-karrier.html (2020. jún. 29.)

Ezért imádjuk és gyűlöljük is a Balatont. https://hajonaplo.ma/irodalom/ezert-imadjuk-es-gyuloljuk-is-a-balatont.html (2020. júl. 04.)

Aranymiatyánk – Így búcsúzik Jézus édesanyjától. https://hajonaplo.ma/aktualis/aranymiatyank-igy-bucsuzik-jezus-edesanyjatol.html (2020. júl. 07.)

Egyhangúan vagy egyhangúlag. https://hajonaplo.ma/aktualis/egyhanguan-vagy-egyhangulag.html (2020. júl. 10.)

Néha lehet! – a nyelvész szemével. https://hajonaplo.ma/aktualis/neha-lehet-a-nyelvesz-szemevel.html (2020. júl. 14.)

Alsónemű, meg a helyzet, ami fokozódik. https://hajonaplo.ma/aktualis/alsonemu-meg-a-helyzet-ami-fokozodik.html (2020. júl. 27.)

Babi néni meg a mandínerek. https://hajonaplo.ma/eletmod/babi-neni-es-a-mandinerek.html (2020. aug. 03.)

Ragadozó kiadók. https://hajonaplo.ma/aktualis/ragadozo-kiadok.html (2020. aug. 10.)

Kollégák a konténerben. https://hajonaplo.ma/aktualis/kollegak-a-kontenerben.html (2020. aug. 20.)

Mi a hiba? https://hajonaplo.ma/aktualis/mi-a-hiba.html (2020. aug. 22.)

Koffeinmentes zabos kávé. https://hajonaplo.ma/aktualis/koffeinmentes-zabos-kave.html (2020. aug. 23.)

Miért piros? Mert még zöld! https://hajonaplo.ma/aktualis/miert-piros-mert-meg-zold.html (2020. aug. 27.)

Üdvözöllek a visszapillantómban. https://hajonaplo.ma/aktualis/udvozollek-a-visszapillantomban.html (2020. szept. 4.)

Politikailag korrekt meg hiperkorrekt. https://hajonaplo.ma/aktualis/politikailag-korrekt-meg-hiperkorrekt.html (2020.s zept. 9.)

Mamcsi és az uncsi. https://hajonaplo.ma/aktualis/mamcsi-es-az-uncsi.html (2020. okt. 5.)

Okítás az egyetemi fokozatokról. https://hajonaplo.ma/aktualis/okitas-az-egyetemi-fokozatokrol.html (2020. okt. 17.)

Házgyári és nyelvi panelek. https://hajonaplo.ma/aktualis/hazgyari-es-nyelvi-panelek.html (2020. okt. 31.)

Egyeztetünk, nem egyeztetünk. https://hajonaplo.ma/aktualis/egyeztetunk-nem-egyeztetunk.html (2020. nov. 16.)

Brit tudósok szerint. https://hajonaplo.ma/aktualis/brit-tudosok-szerint.html (2020. dec. 13.)

Fel nagy örömre. Gárdonyi karácsonyi éneke. https://hajonaplo.ma/aktualis/fel-nagy-oromre-gardonyi-karacsonyi-eneke.html (2020. dec. 26.)

Folyt. köv.

Rólam/velem:

Zágorec-Csuka Judit: Az anyanyelvét is elfelejheti az ember. https://www.nepujsag.net/kultura/9751-%E2%80%9Eaz-anyanyelv%C3%A9t-is-elfelejtheti-az-ember%E2%80%9D.html

Ne sodródjunk az árral, műveljük magunkat. Írta: Vincze-Hajnal Blanka, fényképezte: Major Gergő, DUE Médiahálózat, 2020. nov. 12.

Balázs Géza: „Ne sodródjunk az árral, műveljük magunkat”

Sz. Tóth Gyula: Kutatni csak pontosan,  szépen. Magyar Napló 2020/11. 62–65.

Gondola.hu: Tisztikereszt a professzornak: Fontos a közboldogság. 2020. október 27. https://gondola.hu/cikkek/117853-Tisztikereszt_a_professzornak__Fontos_a_kozboldogsag.html

Daniss Győző: „Látjátok feleim” – A megszólításról, a tegezésről és a magázásról. Min törik a fejüket nyelvészein? Magyar nyelvészpotrék a 21. század elejéről I. Beszélgetés Balázs Gézával. https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2020/04/07/min_torik_a_fejuket_nyelveszeink_magyar_nyelveszportrek_a_21_szazad_elejerol_i_beszelgetes_balazs_ge

Bonczidai Éva: A tájszólás megmentheti a világot a szürkeségtől. A nyelvi sokszínűséget ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napján. Magyar Nemzet, 2020. febr. 21. 06.50 https://magyarnemzet.hu/kultura/a-tajszolas-megmentheti-a-vilagot-a-szurkesegtol-7800719/

Fábián György: A magyar nyelv fennmaradása csoda. Anyanyelv nemzetközi napja, Beszélgetés Balázs Gézával, HAON (Hajdú-Bihar Megyei Hírportál), 2020. 02. 21. 07:56. https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-magyar-nyelv-fennmaradasa-csoda-3861891/

Füred TV: Balázs Géza Ráolvasások nyelve című füredi előadásáról: https://furedtv.hu/video/rolvassok-rontsok-a-magyar-szpprza-napjn

Voigt Vilmos: Köszöntő Balázs Géza 60. születésnapjára. Néprajzi Hírek 48. évf. 2019/3. 67–69. ISSN 0133-8021

Voigt Vilmos: Az álom nyelve. (Ismertetés.) Ethnologia, multidiszciplináris szaktudományi folyóirat, 2017–2018/2-3. évf., 1-4/5-8. szám: 635–637. ISSN 2559-8376. (online is)

Megosztás