A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. Inter–Magyar Szemiotikai Társaság–PRAE.HU, Budapest, 2008. 148 p.
Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2008. 390 p.
Balázs Géza. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2008. 56 p.
Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. (Szerk.: Balázs Géza és Dede Éva.) Inter Kht.–PRAE.HU, Budapest. 434 oldal.
Káros médiatartalmak. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Líceum Kiadó, Eger–DUE, Budapest, 2008. 135 p.
Konvergenciák 2003–2006. Szerk. Balaskó Mária–Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 2008. 416 p.

A hűvös és forró Marokkó. Fashion & Travel, 2008/tél. 42–44.
A magyar pálinka folklórja és névkincse. A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/tavasz 23–32.
A média (médiaszöveg) lehetséges hatásai a nyelvhasználatra. Nyelvünk és Kultúránk, 2008/1. (XXXVIII. 152. szám) 44–51.
A média nyelvi hatásai. 43–60. In: A. Jászó Anna szerk.: A régi új retorika. Az előadásmód és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó, Budapest, 2008.
A médiaszövegek nyelvi hatásai. 10–28. In: Káros médiatartalmak. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Líceum Kiadó, Eger–DUE, Budapest, 2008.
A mi nyelvünk. Az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület 15. éves fennállására. 13–19. In: Hódi Éva szerk.: Hűség az anyanyelvhez. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2008.
A mi nyelvünk. Üdvöző beszéd A Magyar Nyelv Múzeuma megnyitásán. 51–58. In: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 18. Sátoraljaújhely, 2008.
A nagy fától a Nagyfá-ig – Nagyfá-tól a nagy fáig. A helynevek antropológiai nyelvészeti szempontból. 59–65. In: Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó szerk.: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2008.
A nyelvi jogok születése és… Illyés Gyula időszerűsége. 7–20. In: Fóris Ágota, Fűzfa Balázs, Antonio Sciacovelli szerk.: Nyelvével halad a nemzet. Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére. Savaria University Press, Szombathely, 2008.
A nyelvi tabuk nyelvészeti megközelítései a medve uráli-finnugor megnevezéseinek példáján. 36–43. In: Pomozi Péter szerk.: Navigare humanum est… Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 2008.
A pálinka folklórja. Édes Anyanyelvünk, 2008/1. (30.) 5.
A reneszánsz jelek természete. 7–11. In: Balázs Géza szerk.: A magyar reneszánsz stylus. Inter–Magyar Szemiotikai Társaság–PRAE.HU, Budapest, 2008.
A sokarcú Mexikó. Fashion & Travel, 2008. tél. 28-31.
A turáni átoktól a hungaropesszimizmusig. 297–304. In: Konvergenciák 2003–2006. Szerk. Balaskó Mária–Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 2008.
A vasútmegszüntetések társadalmi, néprajzi hatásai a Kádár-rendszerben. Vasi Szemle, LXII. 2008/2. 180–195.
A vasútmegszüntetések társadalmi, néprajzi hatásai a közlekedéspolitikai koncepciótól (1968) napjainkig (2008). 27–47. In: Bali János–Máté György szerk.: Talpfák. Néprajzi írások a vasútról. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest, 2008.
A verbális agresszió diszciplináris keretben. 123–146. (Társszerző: Dede Éva.) In: Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben. Szerk.: Zimányi Árpád. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. Eger, 2008.
Ádámtól Zorkáig. Koltói Ádám: Jó szóval. Ceglédi Kék Újság, 2008. okt. 8. 7.
Automatikus ragozás. Édes Anyanyelvünk, 2008/2. (30.) 5.
Az abdukció (feltételezésen alapuló következtetés) a modern nyelvtudományban. 9-17. Szerk.: Gecső Tamás–Sárdi Csilla: Jel és jelentés. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Az abdukció a modern nyelvtudományban, valamint igazolása Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász-ában. 38–51. In: Balázs Géza–H. Varga Gyula szerk.: Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2008.
Az abdukció. A megszervezett (öröklött?) helyes vélekedés, következtetés. 31–37. In: Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Szerk.: Déri Balázs. L’Harmattan–ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest, 2008.
Az abszurd a népköltészetben. 688–700. In: Veres László–Viga Gyula szerk.: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLVII. Miskolc, 2008.
Az alapító. Pusztay János köszöntése. Életünk, XLVI. 2008/9. 73–80.
Az informatika hatása a nyelvre. 11-45. In: Hódi Éva szerk.: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 2007. okt. 11-13. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2008.
Balassi Bálint reneszánsz táncdala. 96–102. In: Balázs Géza szerk.: A magyar reneszánsz stylus. Inter–Magyar Szemiotikai Társaság–PRAE.HU, Budapest, 2008.
Berber show. A fehér, vörös, rozsdabarna és okkersárga ország. Magyar Nemzet, 2008. március 8. 30.
Bevezetés az európai nyelvi kultúrába. 9–20. (Szerzőtárs: Dede Éva.) In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht.–PRAE.HU, Budapest, 2008.
Celebek. Magyar Nemzet, 2008. nov. 22. 39.
Emergence as a phenomenon of cultural history of language. Semiotica, Volume 170 – 1/4 (2008) 125–137. (Ed. Marcel Danesi; Muoton de Gruyter, Berlin, New York.)
„Ez is megvan, még sincs este!” Szógyakoriság és fogalmi körök a Magyar szólástárban. 203–212. In: Konvergenciák 2003–2006. Szerk. Balaskó Mária–Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 2008.
Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegalaptípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései. 79–88. In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta könykiadó, Budapest, 2008. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80.)
Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegtípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései. Magyar Nyelvőr, 2008 (132.): 222–234.
Hentesmunka. Magyar Nemzet, 2008. szept. 6. 39.
Különleges és nem különleges figurák. A nyelvi humor alakzatai. 220-230. In: Daczi Margit–T. Litovkina Anna–Barta Péter szerk.: Ezerarcú humor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Legalább konyhanyelven. Magyar Nemzet, 2008. okt. 11. 39.
Légmentes zár. Magyar Nemzet, 2008. január 26. 39. (Anyanyelvünk)
Magyar nyelvpolitika, nyelvstratégia és nyelvművelés. 167–191. In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht.–PRAE.HU, Budapest, 2008.
Médiakonvergencia: új nyelv, új média? A média és a nyelv néhány összefüggéséről. 15–20. In: Konvergenciák 2003–2006. Szerk. Balaskó Mária–Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 2008.
Médiaszöveg – médiapedagógia. 211–223. In: Az év esszéi 2008. Szerk.: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2008.
Megszólítási válság. Magyar Nemzet, 2008. jún. 28. 39.
Minden mindennel összefügg? Hálózatkutatás a nyelvben. 13-20. In: Frantisek Alaban red. Kontext – Filológia – Kultúra II. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2008.
Népi pálinkászat a Dunántúlon. Vasi Szemle, LXII/6. 2008. 788–801. (A Vasi Szemle megalakulásának 75. évfordulójára.)
Pálinka. (Címszó). Magyar művelődéstörténeti lexikon, VIII. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest, 2008.
Szódarabolósdi. Napút, 2008/1. 43–47.
Titkos nyelvek – etnolingvisztikai univerzálék. Magyar Nyelv, 2008 (CIV.): 197–203.
Új megszólalási (kiejtési) szabályzat a Magyar Rádióban. I. Kodály Zoltán és a magyar nyelvi műveltség. Ünnepi ülés, tudományos tanácskozás anyaga. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2008. 20–26.
Zúzzunk egyet! Magyar Nemzet, 2008. okt. 18. 39.

 

Rólam:

Adamikné Jászó Anna: Szöveg és ember. Balázs Géza Szövegtanáról. In: Elektronikus Könyv és Nevelés. http://www.tanszertar.hu/eken/2008_04/aja_0804.htm

Megosztás