Balázs Géza: Az álom nyelve. Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés. Antropológiai nyelvészeti tanulmány. Inter/IKU, Budapest, 2017. 192 oldal. ISBN 987-615-5556-08-1

Balázs Géza és Minya Károly szerk.: Hobbinyelvek. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Anyanyelvápolók Szövetsége, 2017. 170 oldal. ISBN 978-615-5735-05-9

Balázs Géza és Minya Károly szerk.: Multikulturalitás. Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 298 oldal. ISBN 978-615-5597-05-3

Balázs Géza és Molnár Gergely szerk.: Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 196 oldal. ISBN 978-615-5597-03-9

Balázs Géza & Takács Róbert: Körbejárt Föld. Kulturális utazások a napsütötte sávban. ASZ, MNYKNT, Inter, Budapest, 2017. 262 oldal. (30 ország, 450 fotó, műborítóval, készült a 134. éves Gyomai Kner Nyomdában.) ISBN 978-615-5556-05-0

Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete. I-II-III. kötet. Szerkesztő és előszó: Balázs Géza.  Anyanyelvápolók Szövetsége–Inter, Budapest, 2017. 869+964+1177 oldal. ISBN 978-615-80424-3-ö ISBN 978-615-80424-4-4; -5-1; -6-8. 

Balázs Géza – H. Varga Gyula szerk.: Sajtónyelv – médianyelv. Kutatás, elemzés, dokumentumok. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. 162 old. ISBN 978-615-5562-89-1

Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Második, bővített kiadás. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5597-04-6

A reformáció hatása a magyar nyelvi művelődésre. Honismeret, 2017/6. 38–44. ISSN 0324-7627

A reformáció hatása a magyar nyelvre. Lyukasóra, XXVI/8. (2017) 57–59.

A reformáció és a magyar nyelv. Valóság, 2017/11. 105–112. ISSN 0324-7228

Szombathely város nyelve. 31–39. In: Hajba Renáta, Tóth Péter, Vörös Ferenc szerk. „…ahogy a csillag megy az égen…” Köszöntő kötet Molnár Zoltán tiszteletére. ELTE BTK Savaria Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Savaria University Press, Szombathely, ISBN 978-615-5753-05-3

A média nyelvi normája. 61–70. In: Televízió és közízlés. Szerk.: Barabás Klára, Buglya Sándor. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5464-81-2

Ciszterna és forrás. Török Gábor általános stíluselmélete. 191–202. In: Benő Attila–Fazakas Emese szerk.: Stilus virum arguit – A stílus elárulja az embert. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. ISBN 978-606-8886-07-7

Török Gábor visszhangtalan stíluselmélete. Magyar Nyelvőr, 2017/3. (141. évf.) 340–349. ISSN 0025-0236

Balassa Iván nyelvészeti munkássága. Magyar Nyelvőr, 2017/3. (141. évf.) 387–389.

A magyar reformáció nyelvi hatásai. Napút, 2017/9. 36–41. ISSN 1419-4082

Szent László emléke a nyelvben. Napút, 2017/8. 88-91. ISSN 1419-4082

A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról. Arany János: Széchenyi emlékezete. (Széchenyi István születésének 225., Arany János születésének 200. évfordulójára.) Magyar Nyelvőr, 2017: 216–233. ISSN 0025-0236

Valami véget ér… V. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium Szombathelyen és Nagyrákoson. Vasi Szemle, LXXI (2017) 5. 587–588. ISSN 0505-0332

Hétfő-, kedd- és szerdahelyek. Napút XIX/7. (2016. szeptember) 157–160.

Titkok a barlangok világában. Élet és Tudomány, LXXII. évf. 2017/39. 1230. ISSN 0013-6077

A reformáció hatása a magyar nyelvre. 241–254. In: Szabó Lajos szerk.: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem – Luther Kiadó, Budapest, 2017. ISBN 978-963-380-115-4

A kultúraköziség tipológiája. 23–40. In: Balázs Géza és Minya Károly szerk.: Multikulturalitás. Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 298 oldal. ISBN 978-615-5597-05-3

A mi felelősségünk – a te felelősséged. Gondolatok az iGenerációról, a netnemzedékről és az evolúciós megszaladásról (2015-2017). 111-128. In: Varga Viktor szerk.: Látleletek. Esszencia-kötetet XII., Bolyai Műhely Alapítvány, 2017. ISBN 978-615-80316-4-6

A magyar vers és nyelv legnagyobb mestere. [Arany János] Napút, XIX/6. 2017/6. 120–123. ISSN 1419-4082

Technós cimbalom. Tisza-túra: Bulituristák, aranyifjak és igazi hajósok a folyón. Magyar Idők, Lugas, 2017. szept. 2. 12.

Balassa Iván nyelvészeti munkássága. 638–646. In: Balassa Iván: Tájak, eszközök, hagyományok. Néprajzi tanulmányok. Szerk.: Kováts Dániel és Viga Gyula. Kazinczy Ferenc Társaság, Sárospatak, 2017. ISBN 978-615-80035-9-9

Jakucs Lászlóval a Béke-barlangban. 4–5. In: Jakucs László: A Békebarlang felfedezése. Reprint kiadás, BEBTE, Dorog, 2017. ISBN 978-963-88503-5-5

Az élet megmenti önmagát. Szakonyi Károly válaszol Balázs Géza kérdéseire. Magyar Napló, 2017. július 58–62. ISSN 0865291 0

Összetartó és széttartó irányzatok a magyar nyelvközösségben. 29–36. In: Magyari Sára–Bartha Krisztina szerk.: Nyelv – Közösség – Perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2017. ISBN 978-606-8156-84-2

A nyelv mint művészet. Magyar Művészet, V/2. 2017/2. 8–11. ISSN 2064-3799

A magyar nyelvközösség jövője. 169–174. In: Széphalom, 27. kötet. Szerk.: Nyiri Péter. Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2017. ISSN 0237-6237

Jelentés a magyar nyelvről, 2016. 219–129. In: Széphalom, 27. kötet. Szerk.: Nyiri Péter. Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2017. ISSN 0237-6237

Mátraalji gyűjtőutak Fülöp Lajossal. 22-23. In: A nagybetűvel írt Ember. A 85. éves Fülöp Lajos köszöntése. Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös, 2017.

A reformáció hatása a magyar nyelvre. Irodalmi Jelen XVII/188. szám, 2017. június 121–128. ISSN 1584-6288

Az e-folklór létrejötte (sms-, net- és facebook-folklór). 919–926. In: Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017. 1088. p. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Párhuzamos életutak. Két KF, Kresznerics Ferenc és Kazinczy Ferenc. Vasi Szemle, 2017/2. (LXXI/2.) 131–135. ISSN 0505-0332

„A rajz rajzolja önmagát”. Takács Gábor: A szépség szolgálatában – Beszélgetések Somogyi Győzővel festészetéről, grafikáról, esztétikáról. Kortárs 2017/5. 83–87.

Arany János szókincse, költői szótára. Honismeret, 2017/2. 60–64. ISSN 0324-7627

A reformáció hatása  a magyar nyelvre. Irodalmi Jelen (elektronikus lap: ISSN 1584-6288): http://www.irodalmijelen.hu/2017-maj-8-1855/balazs-geza-reformacio-hatasa-magyar-nyelvre

A vasút szemiotikája. 25–36. In: Balázs Géza és Molnár Gergely szerk.: Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 196 oldal. ISBN 978-615-5597-03-9

A vasút szerepe a Partium életében. 37–58. In:  Balázs Géza és Molnár Gergely szerk.: Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 196 oldal. ISBN 978-615-5597-03-9

A legjobb szándékok küzdelme a vasút jövőjéért. 173–192.  In: Balázs Géza és Molnár Gergely szerk.: Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 196 oldal. ISBN 978-615-5597-03-9

A média nyelvi normája: hagyjuk vagy fejlesszük? 23–29. In: Balázs–H. Varga szerk.: Sajtónyelv -médianyelv. Hungarovox, Bp., 2017.

Médianyelvi stílusok. 53–56. In: Balázs–H. Varga szerk.: Sajtónyelv -médianyelv. Hungarovox, Bp., 2017.

Hálózatkutatás és nyelvtudomány. Magyar Nyelvőr, 2016/1. 20–32. ISSN 0025-0236. Letölthető itt: http://nyelvor.c3.hu/period/1411/141104.pdf

Derenk, a lengyel emlékfalu. Napút, 2017/2. (XIX/2) 141–1423. ISSN 1419-4082

Wacha Imre: Kvaterkázás. Anekdoták a XX. század második felének nyelvészeiről, nyelvművelőiről. Kruzsok, farsangok, blankiádák. (Ism.) Magyar Nyelvőr, 2016/1. 122-124. ISSN 0025-0236. Letölthető itt: http://nyelvor.c3.hu/period/1411/141113.pdf

Gótikus stílus és világkép. Archaikus népi imáink világa. 46–53. In: Nyomárkay István, Papp Andrea szerk.: Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára. Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2017. ISBN 978-963-508-842-3

Trianon és a magyar nyelv. Irodalmi Magazin, IV. évf., 2016/2. 132–135.

A magyar nyelvstratégia előző húsz és következő húsz éve. 32–48. In: Pomozi Péter szerk.: Anyanyelv és nemzeti jövő. A közép-európai nyelvstratégiai fórum előadásai. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2017. ISBN 978-615-80475-0-0

Trója létezik! A nyelvben kódolt hagyomány: Schliemann, Várkonyi Nándor, Erdélyi Zsuzsanna. 35–48. In: Nyiri Péter szerk.: A legféltőbb kincs. Sátoraljaújhely – Széphalom, 2016. (Múzsák Kertje 4.)  ISBN 978-615-80242-3-5

Lőrincze Lajos öröksége a magyar nyelvtudományban és kultúrában. 283–292. In: Nyiri Péter szerk.: A legféltőbb kincs. Sátoraljaújhely – Széphalom, 2016. (Múzsák Kertje 4.)  ISBN 978-615-80242-3-5

Elfeledett írónemzedékünk. Szakonyi Károly: Írók lámpafénynél. Forrás,49/2.  107–109. 2017. február HU-ISSN 0133-056x

Kőemberek. Elveszett városok, megtalált történelem a mágikus realizmus hazájában. (Kolumbia) Magyar Idők, 2017. jún. 10. 8–9,

Costa Rica. Pura vida, avagy Közép-Amerika Svájca. (Pura vida, or the Switzerland of Central American.) Tropical, IV. évf. 1. (2017) 32–40. ISSN 2064-6534

Utazás a mai El Dorado indiánjaihoz. Kolumbia: elveszett város, elveszett történelem. Múlt-Kor (történelmi magazin), 2017. tél/96–101. ISSN 2061-3563

A jutasi őrmester. Hadtörténeti-etimológiai nyomozás. Magyar Nyelvőr, 2018/1. (142. évf.) 98–100. ISSN 0025-0236

A „Mátra-vidék mindenese”. Fülöp Lajos 85 éves. Magyar Nyelvőr, 2018/1. (142. évf.) 116–117.  ISSN 0025-0236

Az elveszett paradicsom 201–207. In: Czövek Judit–Szulovszky János szerk.: Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2017. ISBN 978-963-87696-7-1

Tari Lujza: Zenésznevek, családnevek. (Ism.) Ethnographia, 128/4. (2017) 764–768. ISSN 0014-1798

A reformáció hatása a magyar nyelvre. Lyukasóra, XXVI/VIII. 2017/8. 57–59.

A székely nyelvjárás, a székelyek beszéde. Irodalmi Magazin, V/2. (2017) 99–103. ISSN 2063-8019

A reformáció és a magyar nyelv. Irodalmi Magazin, V/4. (2017) 30–34. ISSN 2063-8019

Az álom és a média. Me.Dok 2017/4. (Kolozsvár, 2017.) 63–79. ISSN 1842-2438

Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja

Káprázatos nyelven. (Csíksomlyói passió) Nemzeti, 2017. április-május, IV/8. 22.

Bevon és varázsol. (Az Úr komédiásai)  Nemzeti, 2017. április IV/7. 20.

Mintha tragikomédia… (A Gulag virágai) Nemzeti, 2017. február–március, IV/6. 16.

Hangos, durva jelekből ért a világ? (Részegek) Nemzeti, 2017. január–február, IV/5. 16.

Magyar Krónika ISSN 2064-7409

Arany-tartalék. [Arany János nyelvéről] Magyar Krónika, 2017/5. 76-77.

Anyanyelv a bölcsőtől a koporsóig:

1. Az első és az utolsó hangok. Magyar Krónika, 2017/11. 80-81.

2. Halványuló szakrális nyelv. Magyar Krónika, 2017/12. 72–73.

Magyar Idők, Lugas, Szóban forgó ISSN 2416-2345

Keserédes paródiák. Magyar Idők, Lugas, 2017. dec. 16. 12.

Bibliai szólások, közmondások. Magyar Idők, Lugas, 2017. nov. 25. 15.

Biblia, zsoltár, reformáció. Magyar Idők, Lugas, 2017. nov. 4. 15.

Átverős levelek, Magyar Idők, Lugas, 2017. okt. 14. 15.

Ugrató humor, Magyar Idők, Lugas, 2017. szept. 23. 12.

Magyar nyelvcsalád, Magyar Idők, Lugas, 2017. szept. 2. 6.

Nem természetes, Magyar Idők, Lugas, 2017. aug. 12. 15.

Nem természetes személy. Magyar Idők, Lugas, 2017. júl. 22. 14.

Túl az Óperencián. Magyar Idők, Lugas, 2017. júl. 1. 6.

Nyelvi csapdák, korlátok. Magyar Idők, Lugas, 2017. jún. 10. 16.

Paticsfal, boldoganya. Magyar Idők, Lugas, 2017. május 20. 6.

Minta vagy tükör? Magyar Idők, Lugas, 2017. ápr. 29. 15.

Szakmányban. Magyar Idők, Lugas, 2017. ápr. 8. 3.

Nememberek. Magyar Idők, Lugas, 2017. márc. 18. 10.

Szík sarja. Magyar Idők, Lugas, 2017. febr. 25. 14.

Írói szótárak. Magyar Idők, Lugas, 2017. febr. 4. 6.

Vakvarjú, vakvarnyú, vakkánya. Magyar Idők, Lugas, 2017. jan. 14. 12.

Édes Anyanyelvünk ISSN 0139-0457

Netnemzedék: 1. rész: A nyelv. Édes Anyanyelvünk, 2017/5. 5.

A hatalmi nyelv természete. Jánosi Zoltánt kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2017/5. 13.

Csíksomlyói passió 2.0. Édes Anyanyelvünk, 2017/3. 5.

Áldott Arany-kor… Édes Anyanyelvünk, 2017/3. 11.

A Tinta, az anya-nyelv-ész műhely. Kiss Gábort és Temesi Violát kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2017/3. 13.

Márquez – Kolumbia – nyelv. Édes Anyanyelvünk, 2017/2. 5.

Az élet megmenti önmagát. Szakonyi Károly válaszol Balázs Géza kérdéseire. Édes Anyanyelvünk, 2017/2. 3.

Fábry Sándor stílusa. ÉA 2017/1. (XXXIX/1.)  5.

Hullámok a Weöres-tengerből (Beszélgetés Nagy L. Jánossal). ÉA 2017/1. 8.

Ne főzd mindig ugyanazt! (Beszélgetés Nádasdy Ádámmal). ÉA 2017/1. 9.

Metaforálunk (Beszélgetés Kövecses Zoltánnal). ÉA 2017/1. 10.

Új Köznevelés ISSN 2064-0625

Mikor esik már egy kis hó? 2017. jan.-febr. 73. évf./1-2. 53.

Az ünnepi beszéd. 2017. márc.-ápr. 73/3-4. 37.

Mi nekünk Arany? 2017. máj. 73/5. 43.

Megjelent az Arany-szótár. 2017. máj. 73/5. 22–25.

Az írói szótár – a nemzet nyelvi múltjának átmentése. 2017. máj. 73/5. 26–29.

Gazdag nyár. 2017. jún. 73/6. 39.

Az örök iskola. 2017. szept. 73/7. 31.

Felelőtlen jövőképek. 2017. okt.-nov. 73/8–9. 43.

Három válasz. Új Köznevelés,  73/10. szám, 2017. dec., 47.

Rólam/velem

Világjáró nyelvművelő http://erdmost.hu/2017/11/13/vilagjaro-nyelvmuvelo/

Rendhagyó óra a Gárdonyiban http://erdmost.hu/2017/11/08/rendhagyo-irodalom-ora-a-gardonyiban/

Kő András: A Nyelvőr: Bekapcsolt állapotban. Magyar Hírlap (hétvégi melléklet), 2017. szept. 23. I–IV.

Alföldy Jenő: „Szavak, öreg szavak”. (Balázs Géza: Nyelvi barangolások) Napút, 2017/3. 110–113.

Ölbei Lívia: http://vaol.hu/kultura/celldomolk-balazs-geza-nyelveszprofesszor-beszelgetes-1820284

Hanthy Kinga: Térerő. Kerekasztal: Korszakváltást hoz-e az információs társadalom? Megváltoztatja-e az emberi kapcsolatokat? Magyar Idők, Lugas, 2017. márc. 11. 1-3. old.

Bokros Judit: Kell-e aggódni a nyelvünkért? Fehér Megyei Hírlap, 2017. ápr. 8. https://feol.hu/kultura/balazs-geza-kell-e-aggodni-a-nyelvunkert-1828675bbiak:

Hanthy: Kihalások titka. Kultúrtörténeti utazások Balázs Gézával. Magyar Idők, Lugas, 2017. május 27. 15. http://magyaridok.hu/lugas/kihalasok-titka-1729210/

Sz. Tóth Gyula: Nyelvész hétmérföldes csizmában. Balázs Géza Körbejárt Föld című kötetéről. Édes Anyanyelvünk, 2017/3. 17.

Kő András: Lelkészi beszédkészség és a prédikáció ereje. Balázs Géza felkészültségről, hibákról és a gyakorlati órákról. Evangélikus Élet, 82. évf. 47–48. 2017. dec. 3. 35–37.

Megosztás