Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. Szerkesztette: Balázs Géza – Lengyel Klára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 438 old. ISBN 978-615-5597-07-7 

A fenntartható magyar nyelv. Nyelvépítészet – nyelvösszeomlás – nyelvstratégia. Inter-IKU, Budapest, 2018. 148 old. ISBN 978-615-5556-10-4 (IKU-monográfiák, 2.)

Az idő szemiotikája. Szerkesztette: Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 288 old. ISBN 978-615-5597-08-4

Diáknyelv – diákszótár. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Szerkesztette: Balázs Géza–Minya Károly. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2018. 184 old. ISBN 978-615-5735-08-0

Az elbeszélés posztmodern jelenségei. A kortárs magyar irodalom néhány stílusjellemzője. Magyar Nyelvőr, 142/4. (142.) 415–427. ISSN 0025-0236

Állatalakú emberek és beszélő állatok. Zoomorfizmus, antropomorfizmus. Magyar Nyelvőr, 142/3. (142.) 355-369. ISSN 0025-0236

Az állatok „beszéde”. In: Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit szerk.: Állati jelek, képek és terek. I. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2018. ISBN 978-615-5946-01-1

A hagyományos újságírás vége. 127–140. In: Gyimesi Balázs szerk.: Milyen média milyen társadalomnak?/Quels medias, pour quelle sciété?/Welche Medien für welche Gesellschaft? Európai Találkozók/Recontres européennes/European Encounters, Károlyi József Alapítvány, L’Harmattan, 2018. ISBN 978-963-414-482-3

A bor szemiotikája. Rubicon 2018/2. (különszám) (XXIX. 328. szám) 44-45.  ISSN 0865-6347

Hamvas Béla nyelvelméleti gondolatai. Napút, 2018/10. (december) 157–160. ISSN 1419-4082

Boldog Várad a szólásokban. Irodalmi Magazin VI. évf/IV. 2018/IV: 17–21. ISSN 2063-8019

Utazás az indiai középkorba. Vidzsájanagar – egykor a világ egyik legnagyobb városa. Múlt-Kor, 2018. tél 134–139.

A magyar bor művelődéstörténetéről. 20-29. In: Veszelszki Ágnes szerk.: Borkommunikáció. Századvég Kiadó, Budapest, 2018. ISBN 978-615-5164-38-5

A bor frazeológiája. 250–257. In: Veszelszki Ágnes szerk.: Borkommunikáció. Századvég Kiadó, Budapest, 2018. ISBN 978-615-5164-38-5

Folklórból stilizált világkép. Nyelv és stílus Tamási Áron csonka trilógiájában. Magyar Nyelv 2018/3. 114: 302–319.

Személyes sorok a magam és a magyar nyelv állásáról. Magyar Napló XXX. évf. 2018. november 44–47. ISSN 08652910

A mai magyar irodalom néhány stílusjellemzője. 9–19. In: Élményközpont. Fűzfa Balázs 60 éves. Szerk.: Láng Gusztáv–Pusztay János–Sipos Lajos–Vörös Ferenc. Savaria University Press, Szombathely, 2018. ISBN 978-615-5753-20-6

Meredek lépcső. Az ELTE Online irodalmi antológiája. Magyar Idők (Lugas), 2018. nov. 24. 15.

A hatalom és az erkölcsi nyelvromlás. Beszélgetés Jánosi Zoltánnal.Életünk, LVI. évf. 2018/10. 48–55. ISSN 0133-4751

Boszorkányok, tündérek a nyelvben. Irodalmi Magazin 2018/III. (VI. évf.) 10-11. ISSN 2063-8019

A reformáció és a magyar nyelv. 79–88. In: Kulcsár Árpád szerk.: Reformáció 500. A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye. PKE, Partium Kiadó, Selye János Egyetem, Clavin J. Teológiai Akadémia, Nagyvárad–Komárom, 2018. ISBN 978-606-8156-99-6, ISBN 978-80-89899-05-0

Százarcú India. Háromezer év egyben. Élet és Tudomány, LXXII/37. (2018. szept. 14.) 1165–1168. ISSN 0013-6077

Az idő: amit velünk tesz, és amivé mi tesszük. (Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám). 9–11. In: Az idő szemiotikája. Szerkesztette: Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 288 old. ISBN 978-615-5597-08-4

Időtlen időktől fogva. Az idő szemiotikája. 73–88.  In: Az idő szemiotikája. Szerkesztette: Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 288 old. ISBN 978-615-5597-08-4

Külföldön és szerelemben. (Nyelvvizsga. Szeptembertől lehet jelentkezni a diplomamentő programba.) Magyar Idők, Lugas, 2018. szept. 1. 10.

Magyarországi cigánykutatások. Néhány pontban a hazai romológiáról. Napút, 2018/5. 143–148. ISSN 1419-4082

„A dolgoknak meg kell változniuk…, majd megváltoznak, de rosszabb lesz.” A hagyományos média bukása. Valóság, 2018/8. (LXI/8.) 2–8. ISSN 0324-7228

150 év, 150 szó [150 nyelven a vasút szó]. Vasutas Magazin, 2018. július-augusztus (68. évf.) 14-15. ISSN 1785-8070

A hallgatólagos tudás újragondolása. (Szívós Mihály könyvéről.) Magyar Tudomány, 2018/8. DOI: 10.1556/2065.179.2018.8.16 Letöltés: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f9871#matud_f9871

A nyelvi humor antropológiája. Századvég 2018/1. 57–72. ISSN 0237-5206

Hartay Csaba: Nem boci!, Holtág. Kortárs, 2018. 07–08. 182–185. ISSN 1418-1592

A magyar nyelv jövője. 61–69. In: Mórocz Gábor vál. és szerk.: A századelő gondolkodói. Válogatás Az év esszéi című antológia köteteiből (2002–2017). Magyar Napló, FOKUSZ Egyesület, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5721-30-4

Szótárszerűség – elbizonytalanítás. A kortárs magyar irodalom néhány stílusjellemzője. Napút, 2018/3. 183-189. ISSN 1419-4082

Régi-új utakon A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. Korunk, XXIX/7. (2018. július) 17–24. ISSN 1222-8338

A magyar nyelv. hete. Korunk, XXIX/7. (2018. július) 92–96. ISSN 1222-8338

A reformáció hatása a magyar nyelvre. 11-20. In: Jenei Teréz szerk.: A reformáció öröksége. A Nyíregyházi Tanárképzésért Alapítvány, Nyíregyháza, 2018. ISBN 978-615-00-1576-7

Vonattal Indiában. Vasutas Magazin (A MÁV-csoport hivatalos lapja.) 68. évf. 2018. április, 18–21. ISSN 1785-8070

Az Őrség nyelvjárásának szó- és frazémakészletéből. Vasi Szemle, LXXII/2.) 2018/2. 152–169. ISSN 0505-0332

India: Futni a sztrádán. A turistafosztogatók és a barlangkolostorok földjén. Magyar Idők, Lugas, 2018. máj. 12. 8–9.

Vida Gábor: Egy dadogás története. Kortárs, 2018/05:  105–107. ISSN 1418-1592

Búcsú Wacha Imrétől (1931. május 25. – 2018. február 13.) Magyar Nyelv, 114/1. (2018) 122-125. ISSN 0025-0228

A média hatása az álmokra. 75–90. In: Utak és útkereszteződések. Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs László – H. Tomesz Tímea. Líceum Kiadó, Eger, 2018. ISBN 978-615-5621-76-2

A média nyelvi normája. Várad 2018/3. (XVII/3. 156. szám) 64–69. ISSN 1583-0616 (A PKE A nyelv közösségi perspektívája című, 2017. jún. 30-i konferenciáján elhangzott előadás írott változata.)

Mondatelméletek és elemzési modellek. 131–146. In: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. Szerkesztette: Balázs Géza – Lengyel Klára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 438 old. ISBN 978-615-5597-07-7

Szombathely város nyelve. Életünk, LVI. évf. 2018 – 1. 66–73. ISSN 0133-4751

A netnemzedék. Szemiotikai vázlatok az i-Generációról. (Józsa Péter szemiotikus emlékének.) Vasi Szemle, 2018/1. (LXXII.) 11–22. ISSN  0505-0332

A güimari piramisok leple alatt. Heyerdahl hagyatéka. Élet és Tudomány, LXXIII/4. 2018. jan. 26. 114–115. ISSN 0013-6077

A nyelvalakítás antropológiai gyökerei. Magyar Művészet, VI/1. (2018. márc.) 41–46.  ISSN 2064-3799

Édes Anyanyelvünk ISSN 0139-0457

Az állatok „beszéde” (1). Édes Anyanyelvünk, 40/4. (2018. szept.) 5.; Az állatok beszéde (2). Édes Anyanyelvünk, 40/5. 5.

Reménytelen ügyek szószólója. Pusztay Jánossal beszélget Balázs Géza, Édes Anyanyelvünk, 2018/5. 11.

150 év, 150 vonatnév. Édes Anyanyelvünk, 2018/5. 3.

Egy „trianoni könny”. Bogdán Zsolttal, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészével találkozott Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/4. (2018. szept.) 3.

Nemolvasás, nembeszélgetés, nemírás. Hanthy Kingával beszélget Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/4. (2018. szept.) 13.

„A nyelvművelés az életem részét jelenti”. Kemény Gábor kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/3. (2018. jún.) 18.

A szállóige születése. Édes Anyanyelvünk , 40/3. (2018. jún.) 14.

Idő és időtlenség. Édes Anyanyelvünk, 40/3. (2018. jún.) 5.

Netnemzedék 2. A test. Édes Anyanyelvünk, 40/1. (2018. febr.) 5.

Netnemzedék 3. A lélek. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 5.

Halogatás, önfeladás. Delesaga Gyula temesvári villamosmérnököt kérdezi: Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/1. 15.

Tompa Mihály-szállóigék. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 3.

Balassi kardtársai. Molnár Pállal beszélget Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 15.

Két új nyelvstratégiai sorozat: Magyar nyelvű otthon és maTer. Édes Anyanyelvünk, 40/1. 17.

Magyar Idők, Lugas, Szóban forgó ISSN 2416-2345

Szegények, gazdagok. Magyar Idők Lugas, 2018. jan. 6. 15.

nemecsek. Magyar Idők, Lugas, 2018. jan. 27. 15.

Csukló, csekle, csákla. Magyar Idők, Lugas, 2018. febr. 17. 15.

Büntető nyelvtani viszonyok. Magyar Idők, Lugas, 2018. márc. 10. 15.

A vonzás és vonzódás szépsége. Magyar Idők, Lugas, 2018. márc. 31. 15.

Hadnyelvtan. Magyar Idők, Lugas, 2018. ápr. 21. 12.

Jó napot! Jobb lapot! Magyar Idők, Lugas, 2018. máj. 12. 15.

Paraszt, prosztó, rusztikus. Magyar Idők, Lugas, 2018. jún. 2. 15.

Sóhajtani egymásért. Magyar Idők, Lugas, 2018. jún. 23. 15.

Lévén. Magyar Idők, Lugas, 2018. júl. 14. 15.

Lócitrom. Magyar Idők, Lugas, 2018. aug. 4. 14.

Jelentsen ez bármit is. Magyar Idők, Lugas, 2018. aug. 25. 15.

Meddig fűtik a kályhát? Magyar Idők, Lugas, 2018, szept. 15. 15.

Soha nincs jó idő! Magyar Idők, Lugas, 2018. okt. 6. 15.

Nincs nyelvi hiba! Magyar Idők, Lugas, 2018. okt. 27. 15.

Mesterek, maestrók. Magyar Idők, Lugas, 2018. nov. 17. 15.

Egy előadó rémálma. Magyar Idők, Lugas, 2018. dec. 8. 15.

Ha kell, lefordítjuk magyarra. Magyar Idők, Lugas, 2018. dec. 29. 14.

Új Köznevelés ISSN 2064-0625

Boldogulás. 74/1-2. (2018. jan.-febr.) 37.

Hatunk, hetünk. 74/3–4. (2018. márc.-ápr.) 43. http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2018_3-4_online.pdf

Nyári választások. 74/5–6. (2018. máj.-jún.) 23. http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2018_5-6_web.pdf

Magyar Krónika ISSN 2064-7409 Anyanyelv a bölcsőtől a koporsóig 

2. Halványuló szakrális nyelv.  2017/12. 72-73. (43. szám)

3. Az év szavai. 2018/1. 64-65. (44. szám)

4. Anyanyelvünk magyarsága. 2018/2. 70-71. (45. szám)

5. Hazahívó szállóigék, 2018/3. 78-79. (46. szám)

6. Egyedi és különleges. 2018/4. 74–75.  (47. szám)

7. A legszebb magyar szavak. 2018/5. 76–77.

8. Milyen a magyar nyelv? 2018/6. 74–75. (49. szám)

9. Gyermekmondókáink világa 2018/7. 78–79. (50. szám)

10. Gótikus nyelv: archaikus népi imáink világa 2018/8. 70-71. (51. szám)

11. Jöjj, kedvesem. 2018/9. 76–77. (52. szám)

12. Női és férfi virágnevek 2018/10. 68–69. (53. szám)

13. Út és utca.  2018/11. 76–77. (54. szám)

Rólam/velem:

Rozgonyi Ádám: Tudatos nyelvstratégiára lenne szükség. https://infostart.hu/belfold/2018/11/16/balazs-geza-tudatos-nyelvstrategiara-lenne-szukseg?

Pikó Stefánia: Erő van a nyelvben, az irodalomban. Bihari Napló, 2018. dec. 20. https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/12/19/ero-van-a-nyelvben-az-irodalomban

H. V. Gy.: A fenntartható magyar nyelv. (Interjú.) Heves Megyei Hírlap, 2018. dec. 8. (Nyelvünkben él(j)ünk! sorozat)

Minya Károly: Magyarnak és modernnek lenni. Beszélgetés Balázs Gézával. Magyar Napló, 2018. november 48–54.

Minya Károly: Nyelv és álom. (Balázs Géza: Az álom nyelve c. könyvéről.) Magyar Napló, 2018. november 63–64.

Hanthy Kinga: Beszédhiba. Balázs Géza a rossz kommunikáció rombolásáról, a stratégia hasznáról és a magyar nyelv jövőjéről. Magyar Idők, Lugas, 2018. október 20. https://magyaridok.hu/lugas/beszedhiba-3562154/

Kő András: Lelkészi beszédkészség és a prédikáció ereje. Evangélikus Élet, 2018. 01. 02. Fotó: Kiss Tamás. Letölthető: https://www.evangelikus.hu/lelkeszi-beszedkeszseg-es-predikacio-ereje

Földvári Gabriella: Ötven éven belül eltűnhet a magyar nyelv a határainkon túlról. 2018. május 15. 19:24. http://gyorplusz.hu/cikk/otven_even_belul_eltunhet_a_magyar_nyelv_a_hatarainkon_tulrol.html

Adamikné Jászó Anna: Balázs Géza: Az álom nyelve. (Ismertetés.) Magyar Nyelvőr, 2018/1. 102–105.

Mészáros Márton: A személyiség titkos ajtója. Népszava|2018. ápr. 21.  http://nepszava.hu/cikk/1157927-meszaros-marton-a-szemelyiseg-titkos-ajtoja

Laczó Balázs: A nyelv, benne az életünk. Kisalföld, 2018. 04. 21. 5.

Aki Indiában is megtalálta Kőbánya alsót. Szöveg: Somogyi Marcell. Fotó: Soós Botond. Vasutas Magazin (A MÁV-csoport hivatalos lapja) 68. évf. 2018. január, 28–29.

Egri Dorottya: ELTE PRESS Akadémia. http://elteonline.hu/kozelet/2018/03/12/elte-press-akademia-2018/

Adamikné Jászó Anna: Az álom nyelve. Balázs Géza könyvéről. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 18.

Geri Ádám: Miért száraz bornak hívjuk a nem édes bort? 2018. február 27. http://www.boraszportal.hu/borvilag/miert-szaraz-bornak-hivjuk-a-nem-edes-bort-7297

Megosztás