Balázs Géza szerk.: Romológiáról újságíróknak. DUE, Budapest, 2010.

Balázs Géza: Útitárs a szavak világához. A Magyar Nyelv Múzeuma, Sátoraljaújhely-Széphalom, 2010. 30 p.

Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről, 2006–2010. (Új magyar szavak szótára, 1998–2010). Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2010. 388 p.

Balázs Géza és Grétsy László szerk.: Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében. Válogatás az OKM anyanyelvi pályázataiból. Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 312 p.

Balázs Géza–H. Varga Gyula szerk.: Az utazás szemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2010. (Semiotica Agriensis 7.) 477 p.

(-Aczél Petra és mások) Retorikai lexikon. Főszerk.: Adamik Tamás, szerk.: A. Jászó Anna. Kalligram, Pozsony, 2010. (Alkalmazott nyelvészet és retorika, E-retorika, Interretorika, Nyelvi hiba, Nyelvi norma, Nyelvművelés és retorika, Politikai helyesség, Sms-retorika, Szemiotika és retorika, Szövegtan és retorika)

Balaskó Mária-Balázs Géza-Kovács László szerk.: Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 234 p.

 

„Égi és földi szép”. Makkai Ádámmal beszélget Balázs Géza. Életünk, 2010/11-12. 166-184. Egy öt éve készült karácsonyi nyilvános beszélgetés a nyelvész-költővel. 2011. március 15-én magas állami kitüntetést kapott.

(-Lieber Tamás-Varga Ferenc) A Sátorkőpusztai-barlang nevei, 135-140. In: Lieber Tamás szerk.: A Sátorkőpusztai-barlang monográfiája. Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület, Dorog, 2010.

(–Tóth Etelka) Az új idegen szavak értelmező és magyarító szótára mint nyelvstratégiai kezdeményezés. 229-251. In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről, 2006–2010. Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2010.

A legjobb szándékok küzdelme a vasút jövőjéért. 35-52. In: Deák Zs. Villő, Görög Márton szerk.: A legjobb szándékok. A Bolyai Önképző Műhely 2010-ben végzett hallgatóinak tanulmányai. Bolyai Önképző Műhely, Budapest, 2010.

A magyar nyelv jövője. Forrás, 2010. július-augusztus, 164-172.

A magyar nyelv jövője. Forrás, 2010/7-8. 164-172.

A magyar nyelv mint szimbólum. Nyelvünk és Kultúránk, Öt esztendő, Válogatás, 2010. 217-221.

A magyar nyelvstratégia vázlata (2009) 262-277. In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről, 2006–2010. Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2010.

A magyar nyelvstratégia vázlata (2009). Nyelvünk és Kultúránk, Öt esztendő, Válogatás, 2010. 217-221.

A magyar pálinka. Prágai Tükör, 2010/1. 58-62.

A nyelvi öröm. 8-13. In: „Szótól – szóig – lélektől lélekig”. A 44. magyar nyelv hete országos megnyitója és Vas megyei előadásai. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Szombathely, 2010. december 30.

A nyelvi öröm. Életünk 2010/10. 86-92.

A pálinka tárolása, porciózása. 491–496. In: Gyulai Éva-Pirint Andrea-Pusztai Tamás-Tóth Arnold-Viga Gyula szerk.: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIX. Tanulmányok a 60. éves Veres László tiszteletére. A miskolci Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 2010.

A pálinkázó magyar. Magyarság, I/1. 27–32.

A szépség az alakzatokban van. Csoóri Sándor címerversének (Idegszálaival a szél) alakzattana. 175-190. In: Csoóri Sándor 80. Éghajlat Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.

Anyanyelvi világképünk 27-42. In: Hódi Éva szerk.: Nyelvújulás és világlátás. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, 2009. október 8-10. Ada, 2010.

Az abszurd a népköltészetben. 19-32. In: Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Szerkesztette: Bárdosi Vilmos & Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Az antropológiai nyelvészet mint kulturális ideológia. 19-30. In: Bárdosi Vilmos szerk.: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Az informatika nyelvi hatásai. Fókusz (BAZ Megyei Pedagógiai… Intézet szakmai folyóirata), XII. (2010/1.) 53-57.

Az új médiumok retorikája. 5-16. In: Me.Dok. Kolozsvár, 2010. V. évf. 4. szám.

Bajos érintés. Miért van szükség magyar nyelvstratégiára? Magyar Nemzet, 2010. október 9. 34. oldal

Bevezető „A legjobb szándékokhoz” 9-14. In: Deák Zs. Villő, Görög Márton szerk.: A legjobb szándékok. A Bolyai Önképző Műhely 2010-ben végzett hallgatóinak tanulmányai. Bolyai Önképző Műhely, Budapest, 2010.

Biológiai öröklés vagy humán teljesítmény? Az abdukció. 16-26. In. Acta Hungarica, XIX-XX. Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára. Szerk.: Fábián Miroszlava, Horváth Katalin. Patent, Ungvár, 2010.

Czakó Gábor: Magyar-magyar nagyszótár. (Ism.) Kortárs, 2010/5. 111-114.

Csoóri Sándor címerversének (Idegszálaival a szél) alakzattana. Magyar Nyelvőr, 2010: 32-41.

Hálózatalakzatok 81-97. In: Balaskó Mária-Balázs Géza-Kovács László szerk.: Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 234 p.

It’s not funny…” Humour and Aggression. 55-62. In: Anna T. Litovkina, Péter Barta and Margit Daczi ed.: Linguistic Shots at Humour. Tertium, Kraków, 2010. (Humour and Culture 1.)

Minden mindennel összefügg? Hálózatkutatás a nyelvben 18-25. In: Balaskó Mária-Balázs Géza-Kovács László szerk.: Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Nyolcvan nyelvművelő írás – nyolcvan év után. A nyelvművelő Kazinczyt újraolvasva. Honismeret, 2010/2. 7-12.

Öröm az alakzatokban. 28-33. In: A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja. A XII. dunaújvárosi nemzetközi alkalmazott nyelvészeti és kommunikációs konferencia egyik plenáris előadása. Szerk.: Kukorelli Katalin. Dunaújváros, 2010.

Pálinka. The Oxford Dictionary of the Middle Ages. (ODMA) Ed. Robert E. Bjork. Oxford University Press, 2010.

Panorama da fraseoloxía húngara. 17-28. In: Cadernos de Fraseoloxía Galega 12. 2010.  (A galego nyelvű folyóirat – Santiago de Compostela – kérésére összefoglalás a magyar frazeológiáról.)

Problémafelvetés, A magyar nyelvstratégia vázlata (2009). 8-56. In: Pusztay János szerk.: Esélyek és veszélyek – a magyar nyelv helyzete és jövője az egységesülő Európában. NH – Collegium Fenno-Ugricum, Szombathely, 2010.

The Hungarian Language after the Political Transition in 1989-1990. Studia Slavica Hung. 55/2. (2010) 209-213.

Tíz év az úton… Tízéves a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2000-2010), ötéves a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (2006-2011). Széphalom, 20. 183-196. Sátoraljaújhely, 2010. (Szerzőtárs: Nagy Levente.)

Utószó Tóth László Emlékszőttes című könyvéhez. 208. In: Tóth László: Emlékszőttes. Hazánk, 2010.

Vallási szinkretizmus amai Mianmarban(Burmában). Vallástudományi Szemle, 2010/3. 19-28.

A vasút szemiotikája. Balázs Géza—H. Varga Gyula szerk.: Az utazás szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest—Líceum Kiadó, Eger, 2010. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 22-23.) 109-128.

Holdudvarok. Magyar Nemzet, 2010. 08. 30. (Kritika: A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Szerk.: Honti László, Tinta Kiadó, Budapest, 2010.) https://magyarnemzet.hu/archivum-magyarnemzet/2010/08/holdudvarok

Kiállítás:

A magyar pálinka története. Kiállítás a Matheus Pálinka- és Kávéházban, 1011 Budapest, Corvin tér 6.

Megosztás